SKOOTAR แจ้งปรับอัตราค่ารอ

SKOOTAR แจ้งปรับอัตราค่ารอ โดยให้บริการฟรี 30 นาทีแรก และเริ่มคิดค่ารอในนาทีที่ 31 ถึงนาทีที่ 60 สุทธิเป็นราคา 30 บาท และทุกครึ่งชั่วโมงถัดไป จะมีการคิดค่ารอเพิ่มอีก 50 บาท (เศษของนาทีปัดเป็นครึ่งชั่วโมง) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562